Obserwuj nas na

Nowy Korczyn

Coraz bliżej trasy rowerowej na ponidziu

Dodano

Coraz bliżej budowy ścieżki rowerowej. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej” już podpisana.

Umowę podpisał Włodzimierz Badurak, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przy kontrasygnacie Mirosławy Wiśniewskiej, Skarbnik Gminy Pińczów oraz Artura Kręcisz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AJKO Artur Kręcisz”. Ponadto umowy podpisali także przedstawiciele gmin Złota i Nowy Korczyn.

Wykonawca w ramach podpisanej umowy jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę (ew. zgłoszenia robót i zgody na realizację inwestycji drogowej), kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla zadania pn. „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w ramach pierwszej części zadania dla odcinków ścieżki na terenie Gminy Pińczów, Złota i Nowy Korczyn.

Długość ścieżki na terenie Gminy Pińczów będzie planowo wynosiła około 14 kilometrów. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt przedsięwzięcia na terenie Gminy Pińczów to 360 390,00 złotych.

– Ścieżka rowerowa, której dotyczy umowa jest składową częścią dużego projektu Partnerstwa OSI PONIDZIE “Szlak Turystyczny NIDA”. Współpracujemy na rzecz mieszkańców i turystów, bo wiemy jak oczekiwana jest ta inwestycja. O postępach prac będziemy informować na bieżąco – podkreśla Włodzimierz Badurak, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Źródło: UMiG Pińczów

Copyright © 2022 Spotted: Media